To Nejlepší Z Řecka – Athény + Peloponés


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky

To nejlepší z Řecka a několik nezapomenutelných dní v kolébce civilizace. Navštívíme slavné Athény - to je fascinující minulost, sláva starověku, vznik demokracie, Sokrates a Aristoteles, Akropolis - nejdůležitější a nejdokonalejší chrám starověkého města, zasvěcený patronce Athén, Parthenon - vrcholný výdobytek antické řecké civilizace, Hadriánova knihovna, agora či křivolaké uličky. Přejedeme na poloostrov Peloponés s největší koncentrací antických památek, které bychom jen těžko hledali na jiném místě Evropy. Prohlédneme si slavný Epidauros, Mykény, Starý Korint, Nafplio. Peloponés je i krásná příroda, příjemné pláže, výtečné víno, tradiční kuchyně. Užijte si s námi pohodový poznávací zájezd do Řecka a to v době, kdy je nelepší Řecko navštívit.
Pobytově - poznávací zájezdy do Řecka 2024 provází Mgr. Dana Kelblová, garance malé skupiny.

Athény - Korint - Epidauros - Mykény - Tolo - Nafplio - Athény

Doprava: letecky

Nástupní místa: 07.06. - 12.06. odjezd L1
30.09. - 05.10. odjezd L1

letecky Praha – Athény – Praha, po destinaci se budeme pohybovat autobusem / minibusem.

Ubytování: různé

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x Athény, 3x letovisko Tolo)

STRAVOVÁNÍ
5x snídani, 3x večeři. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do Athén. Transfer na hotel v centru Athén, ubytování. Dle časových možností první procházka řeckou metropolí s průvodcem.
2. den: Celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), světoznámá Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem – nejposvátnější místo na Akropoli a také pohřebiště bájných králů polomýtických Athén, přilehlé archeologické památky a muzea – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Propylaje, Beuléova brána. Dionýsovo divadlo – nejstarší divadlo na světě, chrám Dia Olympského - pozůstatky největšího chrámu své doby zasvěcenému samotnému Diovi, centrální náměstí Syntagma s budovou řeckého parlamentu, Antická agora a nejzachovalejší Hefaistův chrám , Římská agora s věží Větrů , Hadrianův oblouk, Panathénský stadion – starý olympijský stadion z roku 556 př. n. l., oválná stavba postavena z mramoru již více než 2500 let slouží stále původnímu účelu. V roce 2004 dokonce hostil část soutěží letních olympijských her (lukostřelbu). Z Panaténajského stadionu vždy odchází olympijský oheň do konkrétní hostitelské země. Monastiraki – živoucí srdce Athén, procházka historickými uličkami čtvrti Pláka , večerní Athény z vrchu Lykavittos (277 m n.m. a 227 m nad úrovní města), kam se dostaneme kabinovou lanovkou, výhledy na celé Athény v čele s Akropolí.
3. den: Dokončení prohlídky Athén vč. Národního archeologického muzea , které hostí největší sbírku antických předmětů na světě a patří mezi nejuznávanější světová archeologická muzea. Odpoledne přejezd na poloostrov Peloponés s největší koncentrací antických památek. Ve starověku zde vznikala nejmocnější řecká palácová města a vznikl zde i první novodobý řecký stát. Ubytování v letovisku Tolo, odpočinek u moře , večerní městečko.
4. den: Výlet po poloostrově PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti. Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO), významné centrum první řecké civilizace, která vznikla po mínojské kultuře na Krétě, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou , Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann.
5. den: Návštěva elegantního NAFPLIA, mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Po zbytek dne pobyt u moře, individuální volno variant. fakult. lodní výlet na ostrovy Hydra, Spetses.
6. den: V návaznosti na let. řád, transfer na letiště a odlet domů.

červen 2024

07.06. - 12.06.24 pátek - středa
snídaně letecky (Praha)
Sleva 10% 24 490 Kč 21 990 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

září 2024

30.09. - 05.10.24 pondělí - sobota
snídaně letecky (Praha)
20 990 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

Cena zahrnuje

 • 3x večeři,
 • 5x snídani,
 • průvodce CK,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 3000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • EURO (značení €)
 • fakult. služby,
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • pobytovou taxu,
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,