To Nejlepší Z Řecka – Athény + Peloponés


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Poznávací

To nejlepší z Řecka a několik nezapomenutelných dní v kolébce civilizace. Navštívíme slavné Athény - to je fascinující minulost, sláva starověku, vznik demokracie, Sokrates a Aristoteles, Akropolis - nejdůležitější a nejdokonalejší chrám starověkého města, zasvěcený patronce Athén, Parthenon - vrcholný výdobytek antické řecké civilizace, Hadriánova knihovna, agora či křivolaké uličky. Přejedeme na poloostrov Peloponés s největší koncentrací antických památek, které bychom jen těžko hledali na jiném místě Evropy. Prohlédneme si slavný Epidauros, Mykény, Starý Korint, Nafplio. Peloponés je i krásná příroda, příjemné pláže, výtečné víno, tradiční kuchyně. Užijte si s námi pohodový poznávací zájezd do Řecka a to v době, kdy je nelepší Řecko navštívit.

Pobytově - poznávací zájezd do Řecka s garancí malé skupiny max. 12 osob

Athény - Korint - Epidauros - Mykény - Tolo - Nafplio - Athény

Doprava: letecky

Nástupní místa: 03.06. – 08.06. odjezd L2, L3
23.09. – 28.09. odjezd L2, L3

letecky Praha/Vídeň – Athény – Praha/Vídeň, po destinaci se budeme pohybovat autobusem / minibusem.

Ubytování: různé

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x Athény, 3x letovisko Tolo)

STRAVOVÁNÍ
5x snídani, 3x večeři. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odlet s průvodcem do Athén. Transfer na hotel, ubytování v centru města. Dle časových možností první procházka řeckou metropolí s průvodcem.
2. den:
3. den: Dokončení prohlídky Athén vč. Národního archeologického muzea , které hostí největší sbírku antických předmětů na světě a patří mezi nejuznávanější světová archeologická muzea. Odpoledne přejezd na poloostrov Peloponés s největší koncentrací antických památek. Ve starověku zde vznikala nejmocnější řecká palácová města a vznikl zde i první novodobý řecký stát. Ubytování v letovisku Tolo, odpočinek u moře , večerní městečko.
4. den: Výlet po poloostrově PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti. Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO), významné centrum první řecké civilizace, která vznikla po mínojské kultuře na Krétě, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou , Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann.
5. den: Ráno krátká návštěva elegantního NAFPLIA , mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Po zbytek dne pobyt u moře , individuální volno, letovisko Tolo.
6. den: V návaznosti na let. řád, transfer na letiště a odlet domů.

23.09. - 28.09.21 čtvrtek - úterý
polopenze letecky
17 890 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

Cena zahrnuje

 • 3x večeři,
 • 5x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • EURO (značení €)
 • fakult. služby
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 240 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • pobytovou taxu,
 • připojištění vyššího storna zájezdu 250 Kč,
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,