Řecko, Starověké Památky


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: vlastnístrava: vlastní
  doprava: kombinovanádoprava: kombinovaná
  • Poznávací zájezdy
  • Poznávací

Jeden z nejžádanějších okruhů, poznávací zájezd do Řecka s Danou Kelblovou, nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie, navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek. A kdy navštívit Řecko? Ideální dobou na poznávání jsou měsíce květen a září, kdy nejsou ještě úmorná horka, ale můžeme si užít i moře. Doporučujeme včasnou rezervaci, zájezd bývá velmi brzo vyprodán!

Poznávací zájezdy do Řecka 2024 provází Mgr. Dana Kelblová

Soluň – Olymp – Meteora – Thermophyly - Delfy - Osios Loukas - Athény - Korint - Epidauros - Mykény - Tolo - Nafplio - Sparta - Mystra - pohoří Tayget - Olympie

Doprava: kombinovaná

Nástupní místa: 15.05. - 24.05. odjezd A, B / L1 29.05. - 07.06. odjezd A, B / L1
09.10. - 18.10. odjezd A, B / L1

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ
8x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x polopenze + 1x snídani. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z republiky v dopoledních hodinách směr Maďarsko.
2. den: Příjezd do Makedonie, srdce starověké helénistické říše. Navštívíme SOLUŇ (UNESCO), druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely - Agios Dimítrios - největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající tu v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města. Ubytování v Soluni.
3. den: Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP , kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi , kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.
4. den: Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS , zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování v Athénách.
5. den: Prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka - historické jádro Athén, největší chrám v Řecku - chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování.
6. den: Odjezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou , Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku.
7. den: Pobyt u moře , individuální volno, letovisko Tolo. V ranních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA , mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.
8. den: Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu - areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET na ubytování v oblasti Olympie.
9. den: Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer z Patrasu do Athén. Ubytování v Athénách.
10. den: Snídaně a dle let. řádu transfer na letiště a odlet do ČR.

květen 2024

29.05. - 07.06.24 středa - pátek
vlastní kombinovaná
Sleva 4% 27 990 Kč 26 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

říjen 2024

09.10. - 18.10.24 středa - pátek
vlastní kombinovaná
27 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy) , let. dopravu Athény – Praha vč. let. tax, transfer na letiště,
 • 8x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 7x polopenzi + 1x snídaně Athény,
 • výlety dle programu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 5450 Kč,
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 700 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021) – ceny v EUR (€)
 • Soluň - Agios Dimítrios zdarma
 • Soluň - Bílá věž 4 €
 • Meteora 3 €/1 klášter – navštívíme celkem 3 kláštery
 • Delfy s muzeem 12 € (zdarma děti do 18 let, senioři 6 €a studenti s ISIC do 26 let)
 • Korint s muzeem 8 €
 • Epidauros 12 €
 • Mykény 12 €
 • pevnost Náfplio 8 €
 • archeologické muzeum Náfplio 6 €
 • Mystra 12 €
 • Olympia s muzeem 12 €
 • Olympijský stadion 10 €
 • Athény – pouze Akropolis 20 €
 • Athény – Akropolis + ostatní památky 30 € (sdružené vstupné do 6ti památek)
 • Jízdné v Athénách - metro 1,40 €/90 min
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 180 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Do klášterů v Meteoře musí mít muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukně
 • Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč