Řecko - Kykladské Ostrovy Paros A Santorini


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Poznávací

Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká pohádkové prostředí řeckých ostrovů, označované za svět snů. Pokud nás omrzí odpočinek na pláži ostrova Paros, můžeme se vydat na procházky bílými kubistickými městečky a vystoupit na vyhlídky obklopené řetězcem dalších ostrovů. Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu ostrova Santorini s fantastickou kalderou, na Délos se zachovalým antickým velkoměstem nebo největší Naxos.

Pobytově poznávací zájezd do Řecka - Kykladské ostrovy provází Vlasta Necudová , garance skupiny max. 20 osob

Mykonos - Délos - Paros - Naxos - Antiparos - Santorini

Doprava: letecky

Nástupní místa: 11.09. – 21.09. odjezd L2

letecky Praha/Vídeň - Mykonos, Santorini – Praha/Vídeň, po destinaci se budeme pohybovat autobusy a mezi ostrovy lodí.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ
10x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím (2x hotel na Mykonosu, 3x na Santorini, 5x hotel / aparthotel na Parosu)

STRAVOVÁNÍ
10x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Dle let. řádu odlet s průvodcem na OSTROV MYKONOS , jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější, transfer do hotelu.
2. den: Pobyt u moře , fakultativně přejezd na posvátný antický OSTROV DÉLOS (UNESCO) s množstvím starověkých památek.
3. den: Přeplujeme na OSTROV PAROS , centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubytování do letoviska PARIKIA , které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny, půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži a v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů.
4. den: Pobyt u moře . Variantně výlet místním busem po ostrově PAROS , pitoreskní rybářské městečko NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice LEFKES a mramorové lomy.
5. den: Pobyt u moře , fakultativně výlet na nedaleký OSTROV NAXOS , největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří hlavní město Chora , z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky starověkého Apollónova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Po procházce uličkami hlavního města možnost koupání na pláži.
6. den: Pobyt u moře , pro zájemce polodenní fakult. lodní výlet na nedaleký ostrůvek ANTIPAROS s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností kastro, která sloužila benátským obchodníkům jako obranná pevnost proti pirátům.
7. den: Pobyt u moře , relaxace, individuální volno, nákup suvenýrů – rozloučení s ostrovem.
8. den: Po snídani přeplujeme lodí na OSTROV SANTORINI . Transfer z přístavu na ubytování v Perisse , koupání na černé pláži.
9. den: Pobyt u moře , fakultativně celodenní výlet s prohlídkou santorinské metropole FIRY , fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu. Z historického přístavu Scala pokračujeme lodí ke kráteru sopky a kaldeře, výstup s možností koupání v teplých pramenech, krásné západy slunce v OIA .
10. den: Pobyt u moře , variantně dopoledne prohlídka starověké THÉRY . Fakult. výlet do starověkého minojského města AKROTIRI , možnost navštívit Červenou pláž s převážně červeným lávovým pískem a drobnými kamínky prohlídka města PYRGOS .
11. den: Dle let. řádu pobyt u moře , transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy/Vídně.

11.09. - 21.09.21 sobota - úterý
snídaně letecky
29 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)

Cena zahrnuje

 • 10x ubytování v hotelech*** se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x hotel v Mykonos, 3x na Santorini, 5x hotel / aparthotel na Parosu),
 • let. přepravu Praha/Vídeň - Mykonos, Santorini – Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do místa nástupu L2),
 • let. taxy a poplatky,
 • lodní dopravu na ostrovy Santorini a Paros,
 • průvodce CK
 • transfery z/na letiště,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk.pokoj 5900 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • fakult. služby, výlety a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 690 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • pobytovou taxu (platí se na místě),
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,