Itálie - Mozaika Umbrie


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Poznávací

Za poznáním jedinečné Umbrie "zeleného srdce Itálie". Vybrali jsme pro vás to nejlepší, co k návštěvě tohoto regionu patří. Uvidíme hory Apenin, jezera, zahrady plné olivovníků a úžasný venkov. Budeme se toulat Spoletským údolím a malými, nádhernými středověkými městečky na kopcích. Nabízíme to nejlepší z regionu Umbrie, pohodový zájezd s ubytováním téměř v samotných centrech středověkých měst Gubbio a Spoleto, jenž nám umožní i individuální večerní procházky a posezení pod kulisou středověkých měst. Věřte, že tato část Itálie vám učaruje.

Gubbio - Assisi – Montefalco – Spoleto - Orvieto – Todi – Perugia

GUBBIO – ASSISI - PERUGIA

ZELENÉ SRDCE ITÁLIE - SPOLETTO, ORVIETO

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 15.09. - 20.09. Odjezd A, B

Ubytování: různé

hotel***

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách z republiky.
2. den: Ráno cesta přes podhůří Apenin, vinice, údolí, pastviny a spousta zeleně do města GUBBIO , usazeného na svazích hory Monte Ingino, prostoupeného středověkou atmosférou, Růžová katedrála, Vévodský palác , Piazza Grande , Palazzo dei Consoli, Palazzo dei Bargello, Fontána bláznů, zazděné Dveře smrti, opředené hrůzostrašnými legendami. Ubytování v hotelu 4*, nedaleko historického jádra, podvečerní město s průvodcem variant. individuální volno.
3. den: Dopoledne prohlídka ASSISI , rodiště sv. Františka v kopcích Apeninského pohoří, scenérie terasovitě postavených domků, dominanta města bazilika sv. Františka (UNESCO) s freskami od Giotta, Lorenzettiho, kaple sv. Martina a středověké centrum, náměstí s kašnami, bazilika sv. Kláry, kostel sv. Petra, Oretorio dei Pellegrini – hospic pro poutníky aj. Spoletské údolí a malé, ale jedinečné městečko MONTEFALCO , panoramatické výhledy, úzké uličky, červené víno Sagrantino di Montefalco, Muzeum Civico – Život sv. Františka. Jedinečné a působivé město na kopci SPOLETO , bohatá a dobrodružná historie, nádherná příroda, římský oblouk, kostely, náměstí s Dómem, akvadukt Ponte delle Torri s výhledy na mohutnou papežskou pevnost Rocca Albornoz, lákavé obchůdky, šunka, lanýži. Ubytování v hotelu 3* kousek od vstupu do Starého města, ideální možnosti večerních procházek a ochutnání místní vyhlášené gastronomie.
4. den: Městečko TODI nad údolím řeky Tibery, město na skále, náměstí Piazza del Popolo s dómem ze 13. stol., klidná zákoutí, středověký ráz. Podél jezera Civittela del Lago do strhujícího města ORVIETO , které se rozkládá ve výšce 355 m na osamělé tufové skále, kam vyjedeme lanovkou. Prohlídka města, velkolepý Orvietský dóm , kostely, studna sv. Patrika, vyhlídková věž Torre del Moro. Návrat na hotel do Spoleta.
5. den: Dopoledne odjezd do metropole Umbrie městečka PERUGIA , atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, katedrála sv. Lorenze – patrona města, Velká fontána – dílo syna a otce Pisanových, k dílům těchto sochařů patří i kazatelny v Sieně a Pise, Palazzo dei Priori, středověké uličky, Arco Etrusko. K večeru odjezd domů.
6. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

Slevy

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Cena zahrnuje

 • 3x snídani,
 • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x Gubbio****, 2x Spoletto***),
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 1800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 3x večeře 1500 Kč,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
 • pobytovou taxu,
 • vstupné, fakult. služby,