Krásy Severní Itálie, Umbrie A San Marino


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Pobytové zájezdy

Oblíbený a zajímavý zájezd s výlety za poznáním jedinečné Itálie a hotel u moře. Ubytovaní budeme v hotelu u moře a formou výletů navštívíme skvosty severní a střední Itálie - renesanční paláce, historická města. Umbrii navštívíme Perugii, Assisi, shlédneme hory Apenin, údolí, vinice a především malá středověká města na kopcích a úžasný venkov. Kraj Marche nám nabídne Urbino. Koupat se budeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína a speciality. Program plný poznání ale i relaxace s ubytováním v hotelu u moře.

Zájezd do Itálie provází Mgr. Dana Kelblová

Verona - Rimini - Perugia – Assisi - Faenza - Ravenna - Urbino - San Marino - Bologna - Ferrara - Benátky

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 13.07. - 22.07. Odjezd A, B

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

Ubytování: Hotel*** se nachází v Rivazzurra di Rimini, cca 150 metrů od pláže Bradipo, a nabízí ubytování s terasou, soukromým parkovištěm, restaurací a barem.

hotel***

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

Ubytování: Hotel*** se nachází v Rivazzurra di Rimini, cca 150 metrů od pláže Bradipo, a nabízí ubytování s terasou, soukromým parkovištěm, restaurací a barem.

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie (cca 22:30 hod. překročení hranic z ČR). 2. den zájezdu: Ráno přijedeme do VERONY (UNESCO), městské hradby, bazilika sv. Zena, římský amfiteátr, Juliin dům, paláce významných rodů. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska. 3. den zájezdu: Pobyt u moře , pro zájemce je připravena dopolední prohlídka RIMINI , historické centrum města - dóm, fontána della Pigna, římský oblouk, most z doby císaře Augusta, Piazza Cavour. Odpoledne pobyt u moře. 4. den zájezdu: Formou fakultativního výletu navštívíme metropoli Umbrie, město PERUGIA , atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, katedrála sv. Lorenze, Velká fontána, Palazzo dei Priori, středověké uličky, Arco Etrusko, Etruská hrobka Volumniů – Ipogoe dei Volummi. Odpoledne ASSISI , rodiště sv. Františka v kopcích Apeninského pohoří, scenérie terasovitě postavených domků, dominanta města bazilika sv. Františka (UNESCO) s freskami od Giotta, Lorenzettiho, kaple sv. Martina a středověké centrum, náměstí s kašnami, bazilika sv. Kláry , kostel sv. Petra, Oretorio dei Pellegrini – hospic pro poutníky aj. 5. den zájezdu: Navštívíme městečko FAENZA , které se stalo synonymem pro fajáns, typická faenzská majolika se tu dodnes vyrábí v bezpočtu malých továren, prohlídka vč. muzea s jednou s největších sbírek keramiky v Itálii. Následuje RAVENNA (UNESCO), významné přístavní středisko proslavené krásnými raně křesťanskými církevními mozaikami, ale i starými uličkami, krámky a tichými náměstími. 6. den zájezdu: Pobyt u moře , individuální volno. 7. den zájezdu: Celodenní výlet za poznáním klenotu renesanční architektury města URBINO (UNESCO), rodiště malíře a stavitele Raffaela Santiho, předního malíře italské renesance, Palazzo Ducale, historické centrum s řadou kostelů, rodný dům malíře Raffaela. Odpoledne SAN MARINO plné památek, muzeí a uměleckých děl. V podvečer návrat na ubytování. 8. den zájezdu: Ráno odjedeme k návštěvě kulinářského města BOLOGNA , středověké panorama, paláce z červených cihel, renesanční věže, nejstarší evropská univerzita. FERRARA (UNESCO), město s bohatou minulostí dynastie d´Este, historické centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense . Ubytování v oblasti. 9. den zájezdu: Ráno příjezd do benátského přístavu Fusina. Celodenní lodní výlet za klenoty BENÁTSKÉ LAGUNY . Plavba mezi ostrovy benátského venkova na půvabné BURANO , ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. Poté prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO) s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou - vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou, která ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty, až ke slavnému mostu Ponte Rialto , nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd domů. 10. den zájezdu: Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách.

13.07. - 22.07.24 sobota - pondělí
snídaně autokarem
Sleva 6% 16 990 Kč 15 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy ) ,
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím (6x Rimini, 1x oblast Benátek),
 • 7x snídani - sladký i slaný bufet,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • lodní dopravu a vstupní taxu do Benátek,
 • fakultativní výlety,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 5200 Kč,
 • 7x večeře, výběr z menu + salátový bufet 2000 Kč,
 • fakultativní výlet: 4. den pobytu Perugia - Assisi 750 Kč (min. 22 účastníků),
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 450 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v EUR (€)
 • Rimini – Itálie v miniatuře 24 €
 • Verona – Aréna 10 €, 7,50 € skupinová cena
 • Verona – Dům Julie 4,50 € (skupinová cena)
 • Verona – Torre dei Lamberti 8 €
 • Perugia – minimetro 3 € / 2 jízdy
 • Urbino – Palazzo Ducale 8 €
 • Urbino – dům Raffaela 5 €
 • Bologna – Věž Asinelli 5 €
 • Ferrara – dóm 6 €
 • Ferrara – Castello Estense 12 € (včetně věže 14 €)
 • Ravenna – sdružené vstupné 12,50 € (vstup do Basilica of St.Vitale, Basilica of St. Apollinare Nuovo, Archiepiscopal Museum (St. Andrew’s Chapel and Ivory Throne), + za příplatek 2 € i do Neonian Baptistery, Mausoleum of Galla Placidia)
 • San Marino – 1 věž 4,50 €, 2 věže 6,50 €
 • San Marino – kombinované vstupné do obou věží, muzea San Francesco a Modern Art Gallerie 10,50 €
 • Benátky – Dóžecí palác 30 € (zahrnuje společné vstupné do pěti muzeí)
 • Benátky – muzeum Baziliky S. Marco 7 €
 • Benátky – Bazilika + zlatý oltář Pala d´Oro 11 €
 • Benátky – Kampanila (zvonice) 12 €
 • Benátky - Scuola di San Rocco 10 €, studenti 8 €
 • Benátky - kostel dei Frari 5 €
 • Benátky - Galleria dell´ Accademia 13 €
 • Benátky - kostel San Giovanni e Paolo 3,50 €, student 1,50 €
 • Benátky – projížďka lodí cca 25 €
 • Benátky – gondola pro 5 os. min. 80 €
 • Benátky – MHD jízdenka na 75 minut 9,50 €, jízdenka přes Canal Grande 2 € - 5 €
 • Burano - muzeum krajky 5 €
 • Fakultativní příplatek k zakoupení předem v CK + vstupy:
 • fakultativní výlet: 4. den pobytu Perugia - Assisi 750 Kč (min. 22 účastníků)
 • Perugia – minimetro 3 € / 2 jízdy
 • Etruská studna 3 €, (skupinová sleva nad 8 os. 2 €)
 • Kaple San Severo (unikátní freska od Raffaella a Perugina) 4 €, (skupinová sleva nad 15 osob 2 €)
 • Collegio del Cambio e della Mercanzia 5,50 - €, (skupinová sleva nad 10 osob 3,10 €)
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 230 € + 80 € v případě zájmu o projížďku gondolou + 15 € vstupy u fakultativního výletu.. Není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč