Rusko - Petrohrad, Finsko


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého programu.

Trakai - Vilnius - Šiauliai - Rundale - Tallinn - Helsinky - Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Petrodvorce - Puškin - Pskov - Riga

Zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek, kvalifikovaný historik umění

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Petrohrad je v časovém pásmu GTM +3, v době letního času je zde proto o hodinu více než v České republice. V době zimního času má Petrohrad o 2 hodiny více než ČR.
Ve Finsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě je oproti ČR +1 hodina.

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 03.06. - 13.06. Odjezd A, B*

01.07. - 11.07. Odjezd A, B*

05.08. - 15.08. Odjezd A, B*

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem a trajektem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotely

UBYTOVÁNÍ
8x ubytování – hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
8x snídaně většinou formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odpoledne odjezd přes Olomouc a Ostravu (hranice cca 20:30 hod) do Polska.
2. den: Ráno příjezd do Litvy. Návštěva sídla litevských knížat - vodního hradu TRAKAI , modlitebny a muzea tajemného etnika Karaimů. Odpoledne VILNIUS (UNESCO), hlavní město Litvy, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností – Katedrální a Radniční náměstí, věž Gedimino, Pilies gatve (Hradní ulice). Ubytování v hotelu.
3. den: Krátká zastávka v ŠIAULIAI – Hora křížů – symbol utrpení a útlaku litevského lidu. Odpoledne Lotyšsko, zámek RUNDALE "Versailles Pobaltí", letní rezidence kuronských vévodů. Večer Estonsko, oblast kouzelných pláží město Pärnu – ubytování v hotelu.
4. den: Po snídani cesta do TALLINNU (UNESCO), hlavního města Estonska, na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. V podvečer trajekt z Tallinnu do Helsinek. Večer ubytování v hotelu v Helsinkách.
5. den: Hlavní město Finska HELSINKY , prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, hala Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI , vstupní brána do finské jezerní plošiny. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování.
6. den: Jedno z nejkrásnějších finských měst SAVONLINNA , usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA . V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU , ubytování a osobní volno.
7. den: PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na břehu Finského zálivu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž , jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov , historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh.
8. den: Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE , prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě . Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
9. den: Městečko PUŠKIN , jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo . Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce carevny Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s Jantarovou komnatou. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do města PSKOV , jednoho z nejstarších ruských měst, s nespočtem církevních staveb.
10. den: Brzy ráno odjezd z hotelu a překročení ruských hranic. RIGA (UNESCO), hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí. Stará Riga – středověké jádro města s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra , ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců , trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. V pozdních večerních hodinách odjezd do ČR.
11. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách (Olomouc cca 16:00 hod.).

červenec 2021

01.07. - 11.07.21 čtvrtek - neděle
snídaně autokarem
Sleva 5% 19 990 Kč 18 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)
01.07. - 11.07.21 čtvrtek - neděle
snídaně autokarem (Praha)
19 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)
01.07. - 11.07.21 čtvrtek - neděle
snídaně autokarem (Brno)
19 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)
01.07. - 11.07.21 čtvrtek - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
19 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)
01.07. - 11.07.21 čtvrtek - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
19 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)

srpen 2021

05.08. - 15.08.21 čtvrtek - neděle
snídaně autokarem
Sleva 5% 19 990 Kč 18 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)
05.08. - 15.08.21 čtvrtek - neděle
snídaně autokarem (Praha)
19 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)
05.08. - 15.08.21 čtvrtek - neděle
snídaně autokarem (Brno)
19 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)
05.08. - 15.08.21 čtvrtek - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
19 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)
05.08. - 15.08.21 čtvrtek - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
19 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • trajekt Tallinn – Helsinky,
 • 8x ubytování – hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 8x snídani většinou formou bufetu,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí (povinné z důvodu vyřízení víza),
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 6000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do zámku, zámeckého parku i návštěvu Jantar. Komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek (nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem)
 • Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budeme včas informovat)
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY NĚKTERÝCH VSTUPŮ z r. 2020 - ceny v RUB a €
 • Litva:
 • Trakai – hrad 12 €, studenti a senioři 6 €
 • Trakai – modlitebna a muzeum Karaimů 3 €, studenti a senioři 1,50 €
 • Vilnius – Gediminasův hrad (dnes muzeum) - stará část 4 €, nová část 4 €, věž 5 €, lanovka 1 € / 1 jízda
 • Lotyšsko:
 • Rundale – palác a zahrady 13 €, studenti 10 €
 • Riga – Národní galerie 6 €
 • Estonsko:
 • Tallinn – Městské muzeum 6 €, studenti a senioři 4 €
 • Combo ticket 20 €, zahrnuje vstup do muzeí: Tallinn City Museum, Kiek in de Kök Fortifications Museum, Museum of Photography, Tallinn Russian Museum, Museum in Kalamaja
 • Tallinn – věž radnice 4 € , do 18 let 2 €
 • Finsko:
 • Helsinky – skalní chrám 4 €, do 18 let zdarma
 • Rusko:
 • Petrohrad – Ermitáž – muzeum + budovy hlavního štábu cca 22 €
 • Petrohrad – Petropavlovská pevnost + chrám cca 10 €
 • Petrohrad – Petrodvorce – zahrady cca 1200 RUB
 • Petrohrad – lodní projížďka po Něvě cca 800 RUB
 • Petrohrad – Isakijevský chrám a kolonáda – 350 RUB, kolonáda 200 RUB
 • Petrohrad – Chrám Spasitele Na Krvi – 350 RUB
 • Petrohrad – Katedrála Panny Marie Kazaňské zdarma
 • Petrohrad – Ruské muzeum (alternativně) 500 RUB
 • Petrohrad – noční otvírání mostů (dle počtu osob) cca 10 €
 • Petrohrad – doprava – autobus nebo tramvaj 50 RUB, metro 55 RUB (neomezeně dlouho bez přestupu), 1 den 185 RUB, 2 dny 260 RUB
 • Pozn.: V případě vstupů v Petrohradu uvedených výše v €, bude průvodce IHNED po nástupu do autobusu zjišťovat váš zájem, abychom mohli předem zajistit vstupenky na potřebné termíny a časy prohlídek
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 3500 RUB a cca 100 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • Euro (značení EUR nebo €)
 • Ruský rubl (značení RUB)
 • Směnný kurz rublu je značně kolísavý. U nás možno RUB vyměnit ve směnárnách ruské spořitelny Sberbank. Pokud máte možnost, doporučujeme část svých finančních prostředků vyměnit již před odjezdem v ČR