od 16 695 Kč
Sleva -4% 17 390 Kč

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: kombinovanádoprava: kombinovaná
  • Není určeno k proviznímu prodeji
  • Neexportovat do iDNES.cz

Zajímavý zájezd za poznáním Dánského království. Navštívíme Kodaň, uvidíme moderní skandinávský design, královské zámky, přejedeme nejdelší visutý most Evropy Velký Belt, seznámíme se s památkami Vikingů a prozkoumáme krásy Jutského poloostrova až na nejsevernější výběžek k mysu Grener do vesničky Skagen s typickými žlutými domky. Cestou zpět nejstarší město Dánska, středověké Ribe.

Zájezd provází Lukáš Zedníček

Kodaň - Roskilde - Frederiksborg - Helsingør - Storebæltsbroen (Velký Belt) - Odense - Limfjord - ostrov Mors - Aggersborg - Hirtshals - mys Grener - Skagen - Aalborg - Lindholm Høje - Århus - Ribe

KRÁSY JUTSKÉHO POLOOSTROVA

Orientační ceny vstupného: Rosenborg - exteriér zdarma, vstup - 110 DKK
Amalienborg - 90 DKK
Židovské muzeum - 60 DKK
Muzeum vikingských člunů: 130 DKK,
Katedrála Roskilde - 60 DKK
Frederiksborg zámek - 75 DKK
Kronborg - 140 DKK
Den Gamle By (skanzen) - 135 DKK
Hirsthals oceanárium - 165 DKK
Základní jízdenka na metro v Kodaňi - 25 DKK

Kapesné: Doporučujeme min. kapesné na vstupné ve výši cca 1000 DKK.

Doprava: kombinovaná

Nástupní místa: 20.07. - 26.07. odjezd L2

Ubytování: různé

hotel

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy v podvečerních hod. do Kodaně, transfer na hotel, ubytování.
2. den: Celodenní prohlídka města, královský palác Rosenborg s korunovačními klenoty, palác Amalienborg, oficiální sídlo královské rodiny, královská garda s kožešinovými čepicemi, nejznámější socha Dánska Malá mořská víla. Procházka historickým centrem, kostely, budova radnice, starý příst av Nyhavn s barevnými hospůdkami a atmosférou dávných časů. Návrat na hotel. Večer individuálně možná ochutnávka dánských pivních speciálů (možnost výběru z cca 60 čepovaných piv), noční život Kodaně.
3. den: Ráno odjezd do ROSKILDE , města založeného v 10. stol. Vikingy, první hlavní město Dánska, Staré město, velkolepá katedrála (UNESCO), Muzeum vikinských člunů. Přejezd k monumentálnímu zámku FREDERIKSBORG s rozlehlými barokními zahradami. Pokračujeme do HELSINGORU , prohlídka hradu Kronborg (UNESCO), kde se odehrává nejslavnější drama Williama Shakespeara - Hamlet. Večer fakult. výlet vlakem do jihošvédského MALMÖ, pojedeme přes unikátní technické dílo - Oresundský most, vedoucí z části přes vysuté mosty, z části jako podmořský tunel a z části po umělém ostrově.
4. den: Po snídani opustíme oblast Sjallandu a přes VELKÝ BELT (STOREBALTSBROEN ), nejdelší visutý most v Evropě (17 km), spojující ostrov Sjalland a Fyn pokračujeme do ODENSE , rodiště Hanse Christiana Andersena, navštívíme jeho rodný dům, muzeum (rukopisy, pracovna aj.) nebo největší Dánské železniční muzeum (originály parních lokomotiv, modely aj.), ve volnu možnost návštěvy středověkého jádra města. Oblast SEVERNÍHO JUTSKA , zátoky a ostrůvky LIMFJORDU , OSTROV MORS – krásné scenérie fjordu, písečné duny a kulturní krajina dánského venkova.
5. den: Pokračujeme dále na sever, prohlídka AGGERSBORG , jedinečná kruhová pevnost z dob Vikingů. HIRTSHALS , návštěva velkolepého akvária Severního moře, poté nejsevernější výběžek Jutského poloostrova – MYS GRENER , úchvatné pohledy na soutok dvou moří, krásné písečné pláže, duny, válečné bunkry, majáky. Na závěr dne městečko SKAGEN , s typickými žlutými domky. Odjezd na ubytování.
6. den: Město založené Vikingy AALBORG , dopoledne prohlídka Starého města, radnice, katedrála, variant. Historické muzeum, Kunstmuseum s velkolepou sbírkou dánského a evropského moderního umění. Přejedeme k největšímu vikingskému pohřebišti severu v LINDHOLM HOJE . Odtud do ARHUSU k návštěvě skanzenu Den Gamle By - typické kupecké dánské město. Na závěr nejstarší město Dánska, středověké RIBE , bludiště dlážděných ulic, hrázděné domy, radnice nebo nejmenší dánská hospůdka. Odjezd přes Německo zpět do ČR.
7. den: Příjezd v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 05:30 hod).

červenec 2020

20.07. - 26.07.20 pondělí - neděle
snídaně kombinovaná (Praha)
Sleva 4% 17 390 Kč 16 695 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

Cena zahrnuje

 • 5x snídani,
 • 5x ubytování hotely – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • leteckou dopravu Praha – Kodaň vč. letištních tax,
 • průvodce CK
 • transfer na hotel,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 3900 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • fakult. výlety,
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
 • vstupné,
 • vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"