Moskva, Tatarstán, Ural, Mongolsko, Peking


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

+ jízda Transsibiřskou magistrálou

Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Poznejte krásu Moskvy, nechte se obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, ponořte se do nekonečných lesů sibiřské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu Bajkalu, skutečnou svobodu ve stepích Mongolska a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském Pekingu.

Zájezd bývá velmi brzy vyprodán, proto s rezervací neváhejte!

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Moskvy , transfer do hotelu. MOSKVA (UNESCO), večerní procházka, Rudé náměstí, GUM, Chrám Vasila Blaženého, chrám Krista Spasitele a večerní ulice Arbat. Nocleh v hotelu.
2. den: Prohlídka MOSKVY autobusem. KREML s jedinečným komplexem chrámů a paláců, Novoděvičí klášter a hřbitov (pochován Čechov, Gogol, Šaljapin, Jelcin, Chruščov aj.). Na závěr vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor od Moskevské univerzity. Odjezd na nádraží, fotka u symbolického začátku TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLY na Jaroslavském nádraží. Noční cesta vlakem do Kazaně.
3. den: Ráno KAZAŇ (UNESCO), pěší návštěva bělokamenného Kazaňského Kremlu se starobylými mešitami, věží Söyembikä a paláci mocného tatarského chána, mešita Kul Šarif, Baumanova ulice s historickými domy a chrám sv. Petra a Pavla. Večerní procházka okolo výstavních budov a podivuhodných chrámů. Skvělá tatarské kuchyně v některé ze stylových restaurací. Nocleh v hotelu.
4. den: Výlet autobusem do starého opevněného města Volžských Bulharů – BOLGAR NA VOLZE (UNESCO), jedinečný soubor staveb na soutoku veletoků Volhy a Kamy. Odpoledne odjezd Transsibiřským expressem k URALU do Jekatěrinburgu.
5. den: Ráno JEKATĚRINBURG, předěl mezi Evropou a Asií, prohlídka autobusem (chrám Všech svatých na krvi, chrám Nanebevstoupení, hl. náměstí, parky aj.). Nocleh v hotelu.
6. den: Odjezd a cesta vlakem po TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE dále na východ, nekonečnou sibiřskou tajgou, veletoky Ob a Jenisej, romantika starých dob (jídelní vůz k dispozici). Nocleh ve vlaku.
8. den: Odpoledne příjezd do IRKUTSKA. Transfer do hotelu přímo na břehu jezera BAJKAL , v městečku LISTVJANKA.
9. den: Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými zastávkami a vyhlídkami. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale také slavnou historii československých legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých dějinách. Ochutnáme vyhlášeného omula – skvělou rybu, kterou nenajdete jinde na světě. Pozdě v noci návrat do hotelu.
10. den: Dopoledne LISTVJANKA na břehu BAJKALU (UNESCO), nádherná okolní příroda, akvárium s bajkalskými tuleni, muzeum Bajkalu. Odjezd od jezera, úchvatný skanzen Talcy – obydlí a zvyky sibiřských kmenů. IRKUTSK, město uprostřed Sibiře na březích řeky Angary, s řadou starých dřevěných domků. Návštěva vyhlášeného trhu s dary okolních řek a jezera, domy Děkabristů. Večer ubytování v hotelu v Irkustku.
11. den: Ráno odjezd po jižní větvi Transsibiřské magistrály směr Mongolsko. Průjezd BURJATSKEM – buddhistickou části Sibiře na východ od Bajkalu , krajina již začíná připomínat stepi, první pagody, modřínové lesy a roztroušená jezera. Nocleh v lůžkovém vlaku.
12. den: Ráno příjezd do hl. města Mongolska ULÁNBÁTAR. Prohlídka města autobusem s místním průvodcem, neopakovatelná atmosféra buddhistických chrámů, paláců chánů, sovětských budov a divokých jurtovišť. Prohlídka klášterního komplexu GANDAN s obří sochou Buddhy, Lamaistického chrámu, proslulého Archeologického muzea s kosterními pozůstatky dinosaurů (hnízda a vejce dinosaurů),Suchbátarovo náměstí s budovou parlamentu a sochou Čingischána, tržiště s mongolským kašmírem a velbloudí vlnou, Zimní palác Bogdchána. Vyhlídka z vrchuZaisan na město, okolní hory a stepi. Nocleh v hotelu.
13. den: Celodenní výjezd do NP HUSTAI, jeden z vrcholů programu, pozorování stád posledních divokých koní na světě – koní Převalského. Návrat do Ulánbátaru a možnost návštěvy představení – mongolské hrdelní zpěvy a lidové písně. Nocleh v hotelu.
14. den: Celodenní výlet do NP TERELJ, klenot mongolské přírody. Uvidíme mongolské lovce vlků a lišek s orly a kondory, tradiční jurty a nomády, kteří doposud žijí kočovným způsobem. Terelj je monumentální údolí s řadou posvátných obřích skalních masivů, buddhistických a šamanských modliteben. Vycházka k panoramatické vyhlídce a klášteru na konci údolí. Možnost projížďky na koni či velbloudovi, návštěva kočovníků a testování tradičního nápoje Kumys. Návrat do Ulánbátaru a nákupy suvenýrů. Nocleh v hotelu.
15. den: Ráno odjezd vlakem po jedné z větví Transsibiřské magistrály na jih, do pouště GOBI. Západ slunce nad pouštní krajinou. Nocleh v lůžkovém vlaku.
16. den: Odpoledne, cíl cesty PEKING – 8 453 KM VLAKEM Z MOSKVY – vítězná láhev čínského piva na oslavu cíle cesty. Večerní procházka k Chrámu Nebes (UNESCO), na obchodní třídu Wangfujing, kde můžeme ochutnat čínské speciality nebo slavnou Pekingskou kachnu. Nocleh v hotelu.
17. den: Autobusem celodenní prohlídka PEKINGU , velkolepé císařské Zakázané město (UNESCO), největší náměstí světa, nádherné zahrady parku Pej-chaj, Letní palác (UNESCO), jezero s dračími loděmi. Večer stylová čajovna, degustace čínských čajů. Návrat na hotel.
18. den: Výlet k jednomu z divů světa, VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (UNESCO) a odpoledne TYGŘÍ HORY s areálem 13 hrobek císařů dynastie Ming, Cesta duchů, obří sochy zvířat, úředníků a generálů. Sestup do jedné z hrobek s pokladnicí a podzemním palácem. Večer transfer na letiště a odlet do Prahy.
19. den: Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Moskva, Peking – Praha (s přestupem)
 • letištní taxy
 • veškeré transfery do hotelů, na nádraží a na letiště
 • autobusovou dopravu během prohlídek měst dle programu
 • dopravu vlakem po Transsibiřské magistrále dle programu
 • 17x nocleh - z toho 11x hotel*** ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím a 6x nocleh ve vlaku
 • 11x snídani
 • autobusovou dopravu na výlety (Bolgar, k Krugobajkalské železnici, NP Hustai, NP Terelj, hrobky Mingů a k Velké čínské zdi)
 • 4x oběd během výletů (NP Hustai a Terelj, Peking, hrobky Mingů)
 • vstupy do NP v Mongolsku a v Číně (Zakázané město, Letní palác, Velká Čínská zeď, hrobky Mingů)
 • průvodce
 • služby místních průvodců
 • komplex. pojištění vč. storna do 15 000 Kč (povinné z důvodu vyřízení víz)

Cena nezahrnuje

 • lanovku na Velkou čínskou zeď
 • spropitné pro místní průvodce a řidiče
 • (vstupné a další poplatky cca 3000 RUB, 130$)

Výlety

 • připojištění vyššího storna do 80 000 Kč (příplatek: 700 Kč)
 • vízum do Ruska (příplatek: 1990 Kč)
 • vízum do Číny (příplatek: 3000 Kč)
 • vízum do Mongolska (příplatek: 1990 Kč)
 • 1/1 pokoj v hotelích (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 6000 Kč)
 • 4x večeře v hotelích v Rusku (mimo 1. a 9. den) (příplatek: 1300 Kč)
 • jízdné po Krugobajkalské železnici vč. oběda (příplatek: 2800 Kč)
 • Moskva - vstup do Kremlu vč. povinného místního průvodce (příplatek: 680 Kč)
 • místo v kupé pro 4 osoby (2. třída) v úseku Moskva – Irkutsk (příplatek: 3900 Kč)
 • Cesta vlakem: v úseku Moskva – Irkutsk cena zahrnuje přepravu charakteristickým vozem 3. tř. Plackarnyj (Vagon pro 54 osob, členěný na průchozí oddělení pro 6 osob – denní sezení, v noci lůžka). Úsek cesty Irkutsk – Peking uzamykatelné kupé 2. tř.pro 4 osoby. Za příplatek 3 900 Kč/os. možno doobjednat místo v kupé pro 4 osoby 2. tř. i v úseku Moskva – Irkutsk.